جزییات مجموعه داده

Caracterización de la colección núcleo de café en CATIE

Feb2018

A través de un análisis de 847 accesione de café arábica del banco de germoplasma de CATIE, el World Coffee Research definió a los 100 individuos más genéticamente diversos. Este grupo llamado Core Collection (colección núcleo), será utilizado en programas de mejoramiento genético para desarrollar nuevos híbridos que combinen la máxima diversidad genética con un alto rendimiento. La Core Collection se estableció en 2016 en tres sitios de investigación en América Central, uno en El Salvador y dos en Costa Rica. A finales de 2017 se caracterizó por primera vez la Core Collection ubicada en CATIE (Turrialba) y a continuación se presentan los primeros resultados de 34 accesiones ya que el resto aún no tenían el tamaño suficiente para ser evaluadas.

محصول نام
Coffee
تعداد افزونه
۳۴
تعداد ویژگی
۷
شروع ارزیابی
October 2017
پایان ارزیابی
December 2017

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


مدیر داده
William Solano CATIE
نگهدارنده داده
Francisco Anzueto WCR

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Base de datos Core Collection Café 2017.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 4279150a-ed61-47bc-abdb-215c95d11259.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
Turrialba 30501, Cartago, Costa Rica

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
October 2017
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ ژانویه ۲۰۱۹

مکان‌ها


مکان
CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica
تاریخ ارزیابی
October 2017December 2017

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. T.04476Coffea arabica • E-22 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVBKZ
۲. T.04503Coffea arabica • E-52 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVCEN
۳. T.04508Coffea arabica • E-57 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVCKT
۴. T.04509Coffea arabica • E-58 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVCMV
۵. T.04511Coffea arabica • E-60 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVCNW
۶. T.04513Coffea arabica • E-66 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVCQY
۷. T.04516Coffea arabica • E-254 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVCT~
۸. T.04517Coffea arabica • E-68 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVCV$
۹. T.04525Coffea arabica • E-322 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVD24
۱۰. T.04526Coffea arabica • E-69 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVD35
۱۱. T.04528Coffea arabica • E-80 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVD57
۱۲. T.04531Coffea arabica • E-493 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVD8A
۱۳. T.04541Coffea arabica • E-295 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVDHK
۱۴. T.04544Coffea arabica • E-298 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVDKN
۱۵. T.04551Coffea arabica • E-478 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVDSV
۱۶. T.04558Coffea arabica • E-486 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVDZ~
۱۷. T.04567Coffea arabica • E-87 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVE63
۱۸. T.04568Coffea arabica • E-134 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVE74
۱۹. T.04571Coffea arabica • Ennarea E-148 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVEA7
۲۰. T.04575Coffea arabica • Ennarea E-152 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVEEB
۲۱. T.04582Coffea arabica • Ennarea E-159 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVEMH
۲۲. T.04584Coffea arabica • Ennarea E-326 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVEPK
۲۳. T.04588Coffea arabica • Ennarea E-330 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVETQ
۲۴. T.04590Coffea arabica • Ennarea E-332 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVEWS
۲۵. T.04591Coffea arabica • Ennarea E-333 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVEXT
۲۶. T.04598Coffea arabica • Ennarea E-340 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVF4~
۲۷. T.04602Coffea arabica • Ennarea E-344 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVF7U
۲۸. T.04611Coffea arabica • Ennarea E-88 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVFF7
۲۹. T.04612Coffea arabica • Coleccion E-89 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVFG8
۳۰. T.04617Coffea arabica • Coleccion E-501 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVFND
۳۱. T.04619Coffea arabica • Coleccion E-118 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVFQF
۳۲. T.04627Coffea arabica • E-354 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVFZQ
۳۳. T.04634Coffea arabica • E-361 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVG4W
۳۴. T.04674Coffea arabica • E-471 • گونه سنتی/رقم بومی • اتیوپی+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HVHAX