جزییات مجموعه داده

CE9418 - Wild Triticum Same set with Dr. M.Tahir

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۷
تعداد ویژگی
۴
شروع ارزیابی
1993
پایان ارزیابی
1994

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9418 - Wild Triticum Same set with Dr. M.Tahir.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9418 - Wild Triticum Same set with Dr. M.Tahir.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 48fe2eb4-b732-4582-a16d-1a63f77b181b.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19931994

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6Z0A=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6Z7H7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6Z7K9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7NN3X
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7NP2Q
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7NP4S
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7NPJ2