جزییات مجموعه داده

Charecterization Black rice

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

ارائه‌دهنده داده
محصول نام
Rice
تعداد افزونه
۱٬۳۰۰
تعداد ویژگی
۲
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

IRRI - Charecterization Black rice.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

IRRI - Charecterization Black rice.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 553de502-d872-47ca-b916-46943d5d3d29.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده دادهدیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IRGC 763Oryza sativa Linnaeus • 415 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1Q7CM
۲. IRGC 955Oryza sativa Linnaeus • UNKN-GLUT PRHL • مطالب پرورشی/پژوهشی • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QD9R
۳. IRGC 1112Oryza sativa Linnaeus • HEI CHIAO CHUI LI HSIANG KENG • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QJ5*
۴. IRGC 1244Oryza sativa Linnaeus • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QP9G
۵. IRGC 1358Oryza sativa Linnaeus • P122 SELN (CI 12375) • مطالب پرورشی/پژوهشی • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QSRG
۶. IRGC 1448Oryza sativa Linnaeus • مطالب پرورشی/پژوهشی • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QWCT
۷. IRGC 1454Oryza sativa Linnaeus • مطالب پرورشی/پژوهشی • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QWJ*
۸. IRGC 1471Oryza sativa Linnaeus • مطالب پرورشی/پژوهشی • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QX3C
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QY9D
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QYCG
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QYJP
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QYKQ
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QYX~
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QYY$
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QZ76
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1QZVT
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1R00Z
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1R16*
۱۹. IRGC 1624Oryza sativa Linnaeus • HUNG HSEIH JU SELN (CI 12391) • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1R1F4
۲۰. IRGC 1625Oryza sativa Linnaeus • HUNG HSEIH JU SELN (CI 12392) • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1R1G5
۲۱. IRGC 1626Oryza sativa Linnaeus • HUNG HSEIH JU SELN (CI 12393) • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1R1H6
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1R1NA
۲۳. IRGC 2022Oryza sativa Linnaeus • مطالب پرورشی/پژوهشی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1RDSW
۲۴. IRGC 2113Oryza sativa Linnaeus • CALROSE SEL. • مطالب پرورشی/پژوهشی • ایالات متحده+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1RGJ6
۲۵. IRGC 2294Oryza sativa Linnaeus • ZO-CHI-RYUC-U • گونه سنتی/رقم بومی • کره ی جنوبی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1RNJJ
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1RQD3
۲۷. IRGC 2376Oryza sativa Linnaeus • SU SANG DO • گونه سنتی/رقم بومی • کره ی جنوبی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1RQE4
۲۸. IRGC 2394Oryza sativa Linnaeus • SU WON • مطالب پرورشی/پژوهشی • کره ی جنوبی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1RQXK
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1RS2K
۳۰. IRGC 2617Oryza sativa Linnaeus • MURASAKI-INE • گونه سنتی/رقم بومی • ژاپن+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1RXXT
۳۱. IRGC 2823Oryza sativa Linnaeus • KINOSHITA 46 • مطالب پرورشی/پژوهشی • تایوان+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1S3JP
۳۲. IRGC 3196Oryza sativa Linnaeus • NEROVIALONICA KORN • مطالب پرورشی/پژوهشی • پرتغال+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1SBEF
۳۳. IRGC 3230Oryza sativa Linnaeus • RIENALDO BERZANO • گونه پیشرفته/بهبود یافته • ترکیه+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1SCD9
۳۴. IRGC 3397Oryza sativa Linnaeus • HASHIKALMI • گونه پیشرفته/بهبود یافته • سورینام+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1SH8G
۳۵. IRGC 3490Oryza sativa Linnaeus • CHINA (NANKING-27) • مطالب پرورشی/پژوهشی • چین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1SM4$
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1SNBU
۳۷. IRGC 3672Oryza sativa Linnaeus • KALA RATA 1 • مطالب پرورشی/پژوهشی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1SSMS
۳۸. IRGC 3683Oryza sativa Linnaeus • DHAN • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1SSZU
۳۹. IRGC 3847Oryza sativa Linnaeus • KINANDANG ITIM SELN (CI 12092) • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1SZ3F
۴۰. IRGC 3848Oryza sativa Linnaeus • KINANDANG ITIM SELN • مطالب پرورشی/پژوهشی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1SZ4G
۴۱. IRGC 3871Oryza sativa Linnaeus • GALO • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1SZT1
۴۲. IRGC 3904Oryza sativa Linnaeus • KINANDANG INUZO • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1T0V$
۴۳. IRGC 3905Oryza sativa Linnaeus • KINANDANG INUZO SELN (CI 12127) • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1T0W=
۴۴. IRGC 3907Oryza sativa Linnaeus • KINANDANG INUZO SELN (CI 12129) • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1T0Y0
۴۵. IRGC 3908Oryza sativa Linnaeus • KINANDANG INUZO SELN (CI 12130) • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1T0Z1
۴۶. IRGC 3923Oryza sativa Linnaeus • مطالب پرورشی/پژوهشی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1T1EG
۴۷. IRGC 3924Oryza sativa Linnaeus • MANUMBALAY • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1T1FH
۴۸. IRGC 3925Oryza sativa Linnaeus • MANUMBALAY SELN • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1T1GJ
۴۹. IRGC 3953Oryza sativa Linnaeus • مطالب پرورشی/پژوهشی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1T2C9
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1T3A2