جزییات مجموعه داده

Evaluation

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

ارائه‌دهنده داده
محصول نام
Rice
تعداد افزونه
65,989
تعداد ویژگی
17
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

IRRI - Evaluation.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

IRRI - Evaluation.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 567b14d8-7721-481b-9b90-e252cb747031.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده دادهدیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
29 December 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
29 December 2018

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

1. IRGC 1Oryza sativa Linnaeus • Seraup 27 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PG7K
2. IRGC 2Oryza sativa Linnaeus • RADIN EBOS 64 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PG8M
3. IRGC 3Oryza sativa Linnaeus • MACHANG • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PG9N
4. IRGC 4Oryza sativa Linnaeus • ACHEH • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGAP
5. IRGC 5Oryza sativa Linnaeus • SIAM 48 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGBQ
6. IRGC 6Oryza sativa Linnaeus • SERAUP 99 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGCR
7. IRGC 7Oryza sativa Linnaeus • SERENDAH KUNING 11 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGDS
8. IRGC 8Oryza sativa Linnaeus • ANAK NAGA • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGET
9. IRGC 9Oryza sativa Linnaeus • SERENDAH PUTEH • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGFV
10. IRGC 10Oryza sativa Linnaeus • RADIN CHINA 4 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGGW
11. IRGC 11Oryza sativa Linnaeus • LEMBU BASAH • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGHX
12. IRGC 12Oryza sativa Linnaeus • ANAK IKAN RENDAH • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGJY
13. IRGC 13Oryza sativa Linnaeus • MILEK KUNING • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGKZ
14. IRGC 14Oryza sativa Linnaeus • SERAUP 50 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGM*
15. IRGC 15Oryza sativa Linnaeus • SERI RAJA • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGN~
16. IRGC 16Oryza sativa Linnaeus • RADIN SIAK 34 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGP$
17. IRGC 17Oryza sativa Linnaeus • RADIN KLING • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGQ=
18. IRGC 18Oryza sativa Linnaeus • NACHIN 39 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGRU
19. IRGC 19Oryza sativa Linnaeus • BM5 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGS0
20. IRGC 20Oryza sativa Linnaeus • SUBANG INTAN 16 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGT1
21. IRGC 21Oryza sativa Linnaeus • MAYANG SABATIL 8 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGV2
22. IRGC 22Oryza sativa Linnaeus • SUBANG INTAN 117 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGW3
23. IRGC 23Oryza sativa Linnaeus • MAYANG SAGUMPAL 16 • مطالب پرورشی/پژوهشی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: نامرتبط
24. IRGC 24Oryza sativa Linnaeus • SERENDAH KUNING 23 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGX4
25. IRGC 25Oryza sativa Linnaeus • ACHEH PUTEH • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGY5
26. IRGC 26Oryza sativa Linnaeus • HAJI HAROUN • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PGZ6
27. IRGC 27Oryza sativa Linnaeus • SIAM 29 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH07
28. IRGC 28Oryza sativa Linnaeus • MAYANG EBOS 80 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH18
29. IRGC 29Oryza sativa Linnaeus • REYONG 6 • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH29
30. IRGC 30Oryza sativa Linnaeus • ENGKATEK • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH3A
31. IRGC 31Oryza sativa Linnaeus • TANGKAI ROTAN • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH4B
32. IRGC 32Oryza sativa Linnaeus • SERAYAP • گونه سنتی/رقم بومی • مالزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH5C
33. IRGC 33Oryza sativa Linnaeus • BENGAWAN • مطالب پرورشی/پژوهشی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH6D
34. IRGC 34Oryza sativa Linnaeus • TJERE MAS • مطالب پرورشی/پژوهشی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH7E
35. IRGC 35Oryza sativa Linnaeus • PETA • مطالب پرورشی/پژوهشی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH8F
36. IRGC 36Oryza sativa Linnaeus • FB 121 • مطالب پرورشی/پژوهشی • اندوزی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PH9G
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHAH
38. IRGC 38Oryza sativa Linnaeus • BE3 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHBJ
39. IRGC 39Oryza sativa Linnaeus • BPI 76 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHCK
40. IRGC 40Oryza sativa Linnaeus • RAMINAD STR 3 • مطالب پرورشی/پژوهشی • مایانمار+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHDM
41. IRGC 41Oryza sativa Linnaeus • B 436 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHEN
42. IRGC 42Oryza sativa Linnaeus • SIAM 29 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHFP
43. IRGC 43Oryza sativa Linnaeus • FB 113 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHGQ
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHHR
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHJS
46. IRGC 46Oryza sativa Linnaeus • C 34 • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHKT
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHMV
48. IRGC 48Oryza sativa Linnaeus • FB 86 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHNW
49. IRGC 49Oryza sativa Linnaeus • MILBUEN 5-3 • گونه پیشرفته/بهبود یافته • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHPX
50. IRGC 50Oryza sativa Linnaeus • C 22 • گونه سنتی/رقم بومی • فیلیپین+ افزودن به فهرست من
PHL001International Rice Research Institute, Philippines • DOI: 10.18730/1PHQY