جزییات مجموعه داده

CE0321 - Screening for YR

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۱۷۱
تعداد ویژگی
۱
شروع ارزیابی
2002
پایان ارزیابی
2003

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0321 - Screening for YR.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE0321 - Screening for YR.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 695d5e05-59ae-4e47-acfb-14e55e02514d.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20022003

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/707V5
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7080A
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7088J
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708BN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708HV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708KX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/708NZ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70927
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70938
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70949
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7095A
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7097C
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZAG
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZBH
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZEM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZFN
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZGP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZQX
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/70ZZ0
۲۰. IG 48279Aegilops triuncialis L. var. persica (Boiss.) Eig • مطالب پرورشی/پژوهشی • ترکمنستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/716WU
۲۱. IG 48286Aegilops juvenalis (THELL.) EIG • مطالب پرورشی/پژوهشی • آذربایجان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/716Z2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71BT9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71BWB
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71BXC
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71BYD
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71C2H
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71C4K
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71C5M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71C8Q
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71C9R
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CAS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CBT
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CCV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CFY
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CH*
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CJ~
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CK$
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CM=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CP0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CQ1
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CR2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CT4
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CW6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CX7
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71CY8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71D0A
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71D1B
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71D4E
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71D5F
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/71D8J