جزییات مجموعه داده

Yam morphological characterization of 2017 dataset

2017.1

Morphological characterization of 1101 Yam accessions

محصول نام
Yam
تعداد افزونه
۱٬۰۷۸
تعداد ویژگی
۷۶
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


جمع‌آوری کننده داده
Faloye Benjamin International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
مدیر داده
Tchamba Marimagne The International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Yam plant and tuber characterization 2017 dataset.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 7ee121e0-01bb-4bc9-9a6e-8b33067131a3.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2017
تاریخ ایجاد ابرداده
۱۰ دسامبر ۲۰۱۹
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۱۶ دسامبر ۲۰۱۹

مکان‌ها


مکان
Ibadan, Oyo, Nigeria

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGAY
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGC*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGD~
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGE$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGH0
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGM3
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGN4
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGQ6
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGS8
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGT9
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGVA
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGXC
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYGZE
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYH0F
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYH3J
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYH4K
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYH5M
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYH8Q
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYHAS
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYHBT
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYHCV
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYHDW
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYHEX
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYHFY
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYHH*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYHJ~
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCJJD
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYHK$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/MYHM=
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCG27
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCG38
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCG49
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCG5A
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCG6B
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCG7C
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCG8D
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCG9E
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGAF
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGBG
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGCH
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGDJ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGEK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGFM
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGGN
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGHP
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGJQ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGKR
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGMS
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGNT
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JCGPV