جزییات مجموعه داده

PCORE - Screening for FW

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Lentil
تعداد افزونه
۱۹
تعداد ویژگی
۱
شروع ارزیابی
1996
پایان ارزیابی
1997

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - PCORE - Screening for FW.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - PCORE - Screening for FW.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - aa23dc98-719f-4762-89ef-78d78e646edb.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19961997

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5NF7H
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5NFS=
۳. IG 813Lens culinaris Medik. subsp. culinaris • مطالب پرورشی/پژوهشی • مصر+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5NSQM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5P6EM
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5P9MB
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5PE03
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5Q5ED
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5QD40
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5QGV8
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5QMYW
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5R40X
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5RCM9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5RCNA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5RD5T
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5T5KK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7Q6GK
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7QA0M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SE0D
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SEN$