جزییات مجموعه داده

Soybean morphological characterization

2018.1

Morphological characterization of 298 Soybean accessions

تعداد افزونه
۲۹۸
تعداد ویژگی
۴۱
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


نگهدارنده داده
Oyatomi Olaniyi The International Institute of Tropical Agriculture
مدیر داده
Tchamba Marimagne The International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

2018 Soybean dataset.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - b92222cf-317a-450c-84a7-778500899034.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
داده ارائه نشد
تاریخ ایجاد ابرداده
9 December 2019
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
16 December 2019

مکان‌ها


مکان
Ibadan, Oyo, Nigeria
کد کشور ISO3
NGA

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6FCX
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8TT1
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8EMJ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8ENK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8FE7
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8P50
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6FM0
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Q0V
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Q4Z
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8TM*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8TN~
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8TP$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6G3F
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6G8M
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6GBQ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6GCR
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6GDS
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6GKZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8EGE
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6GQ=
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6GS0
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6GY5
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6HMV
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6HPX
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6HQY
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6HRZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6HT~
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6HV$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6HXU
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6J68
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6K0$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Q3Y
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6K2U
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M8Q7$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KA7
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KEB
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KFC
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KHE
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KMH
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KNJ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KPK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KQM
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KRN
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KVR
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6KWS
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6M0X
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6M5$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6M6=
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6N1S
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/M6NH4