جزییات مجموعه داده

Baobab fruit characterization

1.0

Baobab fruits collected in 2014 from Tanzania were analysed at the ICRAF Genebank in 2016.

Morphological traits were evaluated on dry fruits starting with intact fruits which were later opened to extract pulp, fiber and seed.

ارائه‌دهنده داده
محصول نام
Agroforestry species
تعداد افزونه
۸۱
تعداد ویژگی
۱۷
شروع ارزیابی
2016
پایان ارزیابی
2016

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


نگهدارنده داده
Zakayo Kinyanjui World Agroforestry Centre
مدیر داده
Alice Muchugi World Agroforestry Centre
نگهدارنده داده
Simon Kangethe World Agroforestry Centre (ICRAF)
دیجیتالی کننده داده
Geoffrey Abuor World Agroforestry Centre
دیجیتالی کننده داده
Ludy Keino World Agroforestry Centre
دیجیتالی کننده داده
Agnes Were World Agroforestry Centre (ICRAF)

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-SA 4.0 Attribution-ShareAlike 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Baobab fruit characterization 2016.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - c467e584-1f25-445c-99ce-1fb9bf669470.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
Gigiri, Nairobi, Kenya

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2016
تاریخ ایجاد ابرداده
24 July 2019
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
10 September 2019

مکان‌ها


مکان
World Agroforestry Centre, Gigiri
تاریخ ارزیابی
20162016
شرح

The fruits and seeds were characterized at ICRAF Seed Lab.

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. ICRAF 06646Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8C0P
۲. ICRAF 06647Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8C1Q
۳. ICRAF 06648Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8C2R
۴. ICRAF 06651Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8C3S
۵. ICRAF 06652Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8C4T
۶. ICRAF 06653Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8C5V
۷. ICRAF 06654Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8C6W
۸. ICRAF 06655Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8C7X
۹. ICRAF 06656Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8C8Y
۱۰. ICRAF 06657Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8C9Z
۱۱. ICRAF 06658Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CA*
۱۲. ICRAF 06659Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CB~
۱۳. ICRAF 06660Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CC$
۱۴. ICRAF 06661Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CD=
۱۵. ICRAF 06663Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CF0
۱۶. ICRAF 06664Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CG1
۱۷. ICRAF 06665Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CH2
۱۸. ICRAF 06666Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CJ3
۱۹. ICRAF 06667Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CK4
۲۰. ICRAF 06668Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CM5
۲۱. ICRAF 06669Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CN6
۲۲. ICRAF 06671Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CQ8
۲۳. ICRAF 06674Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CTB
۲۴. ICRAF 06675Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CVC
۲۵. ICRAF 06676Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CWD
۲۶. ICRAF 06677Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K8CXE
۲۷. ICRAF 06679Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75C7
۲۸. ICRAF 06680Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75D8
۲۹. ICRAF 06683Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75GB
۳۰. ICRAF 06684Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75HC
۳۱. ICRAF 06685Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75JD
۳۲. ICRAF 06686Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75KE
۳۳. ICRAF 06687Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75MF
۳۴. ICRAF 06688Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75NG
۳۵. ICRAF 06689Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75PH
۳۶. ICRAF 06690Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75QJ
۳۷. ICRAF 06691Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75RK
۳۸. ICRAF 06692Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75SM
۳۹. ICRAF 06693Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75TN
۴۰. ICRAF 06694Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75VP
۴۱. ICRAF 06695Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75WQ
۴۲. ICRAF 06696Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75XR
۴۳. ICRAF 06697Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75YS
۴۴. ICRAF 06698Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K75ZT
۴۵. ICRAF 06699Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K760V
۴۶. ICRAF 06700Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K761W
۴۷. ICRAF 06701Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K762X
۴۸. ICRAF 06702Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K763Y
۴۹. ICRAF 06703Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K764Z
۵۰. ICRAF 06704Adansonia digitata L. • نیمه‌طبیعی/وحشی • تانزانیا+ افزودن به فهرست من
KEN056Genetic Resources Unit, ICRAF, Kenya • DOI: 10.18730/K765*