جزییات مجموعه داده

Characterization of groundnut accessions in Kiboko (Kenya)

1.0

Groundnut accessions were planted in KALRO Kiboko to assess their morphological characteristics. The results indicate that the accessions held at the genebank vary in terms of kernel characteristics, plant height and days to maturity.

محصول نام
Groundnut
تعداد افزونه
۱۰۱
تعداد ویژگی
۱۴
شروع ارزیابی
5 April 1990
پایان ارزیابی
26 August 1990

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


دیجیتالی کننده داده
SImon N. Mariku Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO)
جمع‌آوری کننده داده
Richard Kanugu Wataaru Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO)
جمع‌آوری کننده داده
Donald Lutari Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO)
جمع‌آوری کننده داده
Joseph I. Kamau Genetic Resources Research Institute
نگهدارنده داده
Ndungu Kimani Genetic Resources Research Institute
مدیر داده
Timon Moi Genetic Resources Research Institute

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


Kiboko Groundnut 1990

Kiboko_Groundnut_1990.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - d20d2a31-f0fe-4380-9e0c-6ee239a0a10c.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
P.O. Box 781 - 00902 Kikuyu

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
17 August 1910
تاریخ ایجاد ابرداده
22 Oktober 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
22 Oktober 2018

مکان‌ها


مکان
Kiboko, Makueni, Kenya
تاریخ ارزیابی
5 April 199026 August 1990

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. GBK-000384Arachis hypogaea L. var. homabay • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳. GBK-000386Arachis hypogaea L. var. homabay • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴. GBK-000388Arachis hypogaea L. var. homabay • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۵. GBK-000397Arachis hypogaea L. var. homabay • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۶. GBK-000423Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۷. GBK-000428Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۸. GBK-005050Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۱۰. GBK-005052Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۱۱. GBK-005053Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۱۲. GBK-005054Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۱۳. GBK-005055Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۱۴. GBK-005056Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۱۵. GBK-005057Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۱۶. GBK-005058Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۱۷. GBK-005059Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۱۸. GBK-005060Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۱۹. GBK-005061Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۲۰. GBK-005062Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۲۱. GBK-005063Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۲۲. GBK-005064Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۲۳. GBK-005065Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۲۴. GBK-005066Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۲۵. GBK-005067Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۲۶. GBK-005068Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۲۷. GBK-005069Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۲۸. GBK-005070Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۲۹. GBK-005071Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳۰. GBK-005072Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳۱. GBK-005073Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳۲. GBK-005075Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳۳. GBK-005076Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳۴. GBK-005077Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳۵. GBK-005078Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳۶. GBK-005079Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳۷. GBK-005080Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳۸. GBK-005081Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۳۹. GBK-005082Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴۰. GBK-005083Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴۱. GBK-005084Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴۲. GBK-005085Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴۳. GBK-005086Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴۴. GBK-005087Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴۵. GBK-005088Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴۶. GBK-005089Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴۷. GBK-005090Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴۸. GBK-005091Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۴۹. GBK-005092Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط
۵۰. GBK-005093Arachis hypogaea L. • گونه سنتی/رقم بومی • کنیا+ افزودن به فهرست من
KEN212Genetic Resources Research Institute, Kenya • DOI: نامرتبط