جزییات مجموعه داده

LG0905 - Chickpea germplasm usual characterization

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Chickpea
تعداد افزونه
۱٬۰۵۶
تعداد ویژگی
۱۱
شروع ارزیابی
2008
پایان ارزیابی
2009

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - LG0905 - Chickpea germplasm usual characterization.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - LG0905 - Chickpea germplasm usual characterization.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - e881a15d-6c97-4345-b1f6-a28275ef8177.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
20082009

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. IG 7767Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • سوریه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5WBT9
۲. IG 9714Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی • اسپانیا+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/5Y87J
۳. IG 69602Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • الجزیره+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M1QD
۴. IG 69659Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پرتغال+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M3G~
۵. IG 69660Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پرتغال+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M3H$
۶. IG 69666Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پرتغال+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M3Q3
۷. IG 69687Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پرتغال+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M4CR
۸. IG 69708Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • پرتغال+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M518
۹. IG 69836Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی • بلغارستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7M91S
۱۰. IG 69876Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی • جمهوری چک+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7MA9W
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7PWFZ
۱۲. IG 72152Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7R37D
۱۳. IG 72156Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7R3BH
۱۴. IG 72158Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7R3DK
۱۵. IG 72160Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7R3FN
۱۶. IG 72164Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7R3KS
۱۷. IG 72181Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7R445
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S2WV
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S33$
۲۰. IG 73367Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • هند+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S4NA
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S5R8
۲۲. IG 73417Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S63K
۲۳. IG 73420Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S66P
۲۴. IG 73421Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S67Q
۲۵. IG 73504Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S8T*
۲۶. IG 73507Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S8X=
۲۷. IG 73527Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S9HJ
۲۸. IG 73530Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S9MN
۲۹. IG 73531Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S9NP
۳۰. IG 73535Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7S9ST
۳۱. IG 73543Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SA1$
۳۲. IG 73544Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SA2=
۳۳. IG 73559Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SAHD
۳۴. IG 73596Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SBPD
۳۵. IG 73615Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SC9*
۳۶. IG 73620Cicer arietinum L. • مطالب پرورشی/پژوهشی+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SCE0
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SSB6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SSE9
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7SSJD
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7T99=
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7T9AU
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7T9C1
۴۳. IG 74643Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7T9G5
۴۴. IG 74644Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ترکیه+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7T9H6
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7TB7Q
۴۶. IG 74732Cicer arietinum L. • گونه سنتی/رقم بومی • ایران+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7TC9M
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7TJN2
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7TKV3
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7TY83
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/7TYQJ