جزییات مجموعه داده

IITA Wild vigna morphological characterization dataset

2018

IITA Wild vigna morphological characterization using 73 descriptors

محصول نام
Cowpea
تعداد افزونه
۷۸۷
تعداد ویژگی
۷۳
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


نگهدارنده داده
Oyatomi Olaniyi The International Institute of Tropical Agriculture
مدیر داده
Tchamba Marimagne The International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

IITA-Wild Vigna characterization dataset.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - f6cd4e85-7e44-4429-b00d-9d9eb99ea0bb.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
1983
منابع مرتبط

IITA

تاریخ ایجاد ابرداده
30 December 2019
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
30 December 2019

مکان‌ها


مکان
Ibadan, Oyo, Nigeria

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB31*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB33$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB3E8
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB3F9
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB3SK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB3TM
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB48$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB49=
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB4E3
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB4YK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB54S
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB55T
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB56V
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB57W
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB58X
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB59Y
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB5AZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB5TA
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB5YE
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB63K
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB69S
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB6G*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB6H~
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB7DR
۲۵. TVNu-237Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB7Y4
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB7Z5
۲۷. TVNu-239Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB806
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB828
۲۹. TVNu-242Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB839
۳۰. TVNu-244Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB85B
۳۱. TVNu-245Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB86C
۳۲. TVNu-246Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB87D
۳۳. TVNu-247Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB88E
۳۴. TVNu-248Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB89F
۳۵. TVNu-249Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8AG
۳۶. TVNu-250Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8BH
۳۷. TVNu-251Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8CJ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8EM
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8GP
۴۰. TVNu-256Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8HQ
۴۱. TVNu-257Vigna unguiculata (L.) Walp. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8JR
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8KS
۴۳. TVNu-259Vigna reticulata Hook.f. • وحشی • جمهوری آفریقای مرکزی+ افزودن به فهرست من
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8MT
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8PW
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8SZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8T*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8V~
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8W$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8X=
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/KB8YU