جزییات فهرست شناساگر

Genesys 1 descriptors for maize

genesys1

Descriptors for Maize as used by Genesys 1 trait database.

محصول
Maize
ناشر
نامشخص
نقل قول کتاب‌شناختی
در اختیار
نسخه
genesys1

The color and pattern of the aleurone.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
11COLORLESS / UNIFORM
12COLORLESS / MOTTLED
13COLORLESS / CAP
19COLORLESS / OTHER
21BRONZE / UNIFORM
22BRONZE / MOTTLED
23BRONZE / CAP
24BRONZE / OTHER
31RED / UNIFORM
32RED / MOTTLED
33RED / CAP
39RED / OTHER
41PURPLE / UNIFORM
42PURPLE / MOTTLED
43PURPLE / CAP
49PURPLE / OTHER
51BLUE / UNIFORM
52BLUE / MOTTLED
53BLUE / CAP
59BLUE / OTHER
91OTHER / UNIFORM
92OTHER / MOTTLED
93OTHER / CAP
99OTHER / OTHER

Color of the cob

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1WHITE
2RED
3BROWN
4PURPLE
5VARIEGATED
6OTHER

Color of the hard endosperm layer

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1WHITE
3PALE YELLOW
4YELLOW
5ORANGE

Colored Silk Scar

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
NColored silk scar is not present
YColored silk scar is present

Diameter of the ear, measured at the central part of the uppermost ear on the plant.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Height of the top ear on the central stalk from ground level to the node where the ear attaches to the stalk.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Length of the ear.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Length of the ear without husk

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Number of ears with kernels on the main stem

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Shape of the uppermost ear

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1CYLINDRICAL
2CYLINDRICAL - CONICAL
3CONICAL
4ROUND
5FASCIATED

Glume development

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
None
3
Basal
5
Semi-pod
7
Pod
9
Teosinte pod

Length of husk beyond or below the tip of the ear.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Kernel color

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
AWHITE
BYELLOW
CPURPLE
DVARIEGATED
EBROWN
FORANGE-RED
GMOTTLED
HWHITE CAP
IRED
JRED PINK
KBLUE
LBLACK-DEEP CHERRY
MYELLOW CAP
NGREEN
OBLUE CAP
PPURPLE CAP
QMIXED COLOR

Color of dorsal side of grain

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
2Yellow
3Yellow-orange
4Yellowish-white
5Blue-black
6Orange
7Dark-red
9Red
8Mixed color

Arrangement of kernel rows from the base to the tip of the ear

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1REGULAR
2IRREGULAR
3STRAIGHT
4SPIRAL

Number of kernel rows counted on the central part of the uppermost ear on the plant.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Kernel type

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
AFLOURY
BSEMIFLOURY (MOROCHO)
CDENT
DSEMIDENT
ESEMIFLINT
FFLINT
GPOP
HSWEET
IOPAQUE
JTUNICATE
KWAXY
LWhite cap
MOthers

Number of Nodes on the main stalk from ground level up to and including the peduncle node.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Number of Nodes on the main stalk starting at the node above the ear node up to and including the peduncle node.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

The color and the pattern of the pericarp. The first number is the color, the second number is the pattern.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
11COLORLESS / UNIFORM
12COLORLESS / VARIGATED
13COLORLESS / HALO
14COLORLESS / TINGE
19COLORLESS / OTHER
21GREYISH WHITE / UNIFORM
22GREYISH WHITE / VARIGATED
23GREYISH WHITE / HALO
24GREYISH WHITE / TINGE
29GREYISH WHITE / OTHER
31RED / UNIFORM
32RED / VARIGATED
33RED / HALO
34RED / TINGE
39RED / OTHER
41BROWN / UNIFORM
42BROWN / VARIGATED
43BROWN / HALO
44BROWN / TINGE
49BROWN / OTHER
51CHERRY / UNIFORM
52CHERRY / VARIGATED
53CHERRY / HALO
54CHERRY / TINGE
59CHERRY / OTHER
61ORANGE / UNIFORM
62ORANGE / VARIGATED
63ORANGE / HALO
64ORANGE / TINGE
69ORANGE / OTHER
71PINK / UNIFORM
72PINK / VARIGATED
73PINK / HALO
74PINK / TINGE
79PINK / OTHER
91OTHER / UNIFORM
92OTHER / VARIGATED
93OTHER / HALO
94OTHER / TINGE
99OTHER / OTHER

Visual rating of plants leaning from the vertical due to root lodging

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO BREAKAGE
1
FEW STALKS BROKEN/LODGED
5
MED (ABOUT HALF BROKEN/LODGED)
9
MOST STALKS BROKEN/LODGED

Visual rating of plants broken from ground level to the top ear node.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO BREAKAGE
1
FEW STALKS BROKEN/LODGED
5
MED (ABOUT HALF BROKEN/LODGED)
9
MOST STALKS BROKEN/LODGED

Number of tillers per plant

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Shape of the upper surface of the kernel.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1SHRUNKEN
2INDENTED
3LEVEL
4ROUNDED
5POINTED
6STRONGLY POINTED

Oil concentration corrected to a standard moisture level (dry weight basis). Expressed in percent oil.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Protein concentration corrected to a standard moisture level (dry weight basis). Expressed in percent protein.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Starch concentration corrected to a standard moisture level (dry weight basis). Expressed in percent starch.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Stalk response to antracnose stalk rot organism (Colletotrichum graminicola (Ces.) G.W. Wils. (teleomorph: Glomerella graminicola Politis) Glomerella tucumanensis (Speg.) Arx

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Resistant
9
Susceptible

Leaf response to common rust organism (Puccinia sorghi Schwein.)

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO SYMPTOMS OBSERVED
1
VERY FEW LESIONS - SPORULATION SLIGHT
5
MANY LESIONS - ABUNDANT SPORULATION.
9
SEVERE DISEASE DEVELOPMENT

Plant response to common smut organism (Ustilago zeae(Beckm.) Unger = U. maydis (DC.) Corda))

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO DISEASE SYMPTOMS OBSERVED
1
VERY FEW PLANTS WITH SMALL GALLS
3
FEW PLANTS WITH MODERATE SIZED GALLS
5
MODERATE NUMBER OF GALLS - SOME LARGE
7
MANY PLANTS INFECTED - MOST GALLS LARGE
9
MOST PLANTS INFECTED - LARGE GALLS - SEVERE INJURY

Ear response to diplodia ear rot organism

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO SYMPTOMS OBSERVED
1
VERY FEW LESIONS - SPORULATION SLIGHT
5
MANY LESIONS - ABUNDANT SPORULATION.
9
SEVERE DISEASE DEVELOPMENT

Stalk response to diplodia stalk rot organism (Diplodia maydis (Berc.) Sacc.)

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO DISEASE SYMPTOMS OBSERVED
1
LESS THAN 16% OF INOCULATED INTERNODE ROTTED 1 MONTH AFTER INOCULATION
3
16-35% OF INOCULATED INTERNODE ROTTED
5
36-65% OF INOCULATED INTERNODE ROTTED
7
66-95% OF INOCULATED INTERNODE ROTTED
9
96-100% OF INOCULATED INTERNODE ROTTED

Leaf response to eyespot organism (Aureobasidiumzeae (Narita and Hiratsuka) J.M. Dingley = Kabatiella zeae Narita and Hiratsuka)

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Few lesions per leaf.
2
Moderate number of lesions per leaf below ear.
3
Numerous lesions on leaves below the ear - but no evidence of lesion coalescence.
4
Numerous lesions with some killing of patches of leaf tissue below the ear.
5
Whole leaves killed up to the ear and some disease evident above the ear.
6
Heavy disease over whole plant - some leaves above the ear severely infected.
7
Heavy disease over whole plant and some leaves above the ear killed.
8
All leaf tissue above ear nearly completely diseased.
9
Plants dead.

Ear response to fusarium ear rot organism (Fusarium subglutinans (Wollenweb. and Reinking)P.E. Nelson et al. = F. moniliforme J. Sheld. var. subglutinans Wollenweb. and Reinking)

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO SYMPTOMS OBSERVED
1
VERY FEW LESIONS - SPORULATION SLIGHT
5
MANY LESIONS - ABUNDANT SPORULATION.
9
SEVERE DISEASE DEVELOPMENT

Ear response to fusarium kernel rot organism (Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme Sheldon (teleomorph: Gibberella fujikuroi (Sawada) Ito in Ito and K. Kimura))

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO SYMPTOMS OBSERVED
1
VERY FEW LESIONS - SPORULATION SLIGHT
5
MANY LESIONS - ABUNDANT SPORULATION.
9
SEVERE DISEASE DEVELOPMENT

Ear response to gibberella ear rot organism (Gibberella zeae (Schwein.) Petch)

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO SYMPTOMS OBSERVED
1
VERY FEW LESIONS - SPORULATION SLIGHT
5
MANY LESIONS - ABUNDANT SPORULATION.
9
SEVERE DISEASE DEVELOPMENT

Leaf response to gray leaf spot caused by (Cercospora zeae-maydis Tehon and E.Y. Daniels)

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Resistant
2
Partially resistant
5
Intermediately susceptible
8
Highly susceptible
9
Dead

Plant response to maize dwarf mosaic virus

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO SYMPTOMS OBSERVED
1
VERY FEW LESIONS - SPORULATION SLIGHT
5
MANY LESIONS - ABUNDANT SPORULATION.
9
SEVERE DISEASE DEVELOPMENT

Leaf response to northern leaf blight organism (Exserhilum turcicum Pass. Leonard and Suggs - previous name was Helminthosporium turcicum.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
NO SYMPTOMS OBSERVED
1
VERY FEW LESIONS - SPORULATION SLIGHT
5
MANY LESIONS - ABUNDANT SPORULATION.
9
SEVERE DISEASE DEVELOPMENT

Leaf response to southern corn leaf blight organism ((Cochliobolus heterostrophus(Drechs.) Drechs.(anamorph: Bipolaris maydis (Nisikado and Miyake) Shoemaker = Helminthosporium maydis Nisikado and Miyake)))

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Resistant
9
Susceptible

Plant response to stewart's wilt organism (Erwinia stewartii (Smith) Dye )

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Little or no spread.
2Limited spread with water-soaking - chlorosis - or necrosis withiint 3 cm.
3Limited spread predominately toward tip end of leaf only.
4Abundant spread bi-directionally in inoculated leaves only.
5Minimal systemic infection as small, linear streaks on non-inoculated leaves.
6Moderate systemic infection with 5-25% symptomatic leaf area on non-inoculated leaves.
7Abundant systemic infection and stunting with 25-50% symptomatic leaf area on non-inoculated leaves.
8Severe systemic infection and stunting with 50-90% of the plant infected.
990-100% infection - severe necrosis - or dead plants.

Resistance to black cutworm

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Resistant
4
Intermediate
9
Susceptible

Sheath damage from second brood of european corn borer. Average cavities (inches of damage) per shank.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
عددی

Stalk damage from second brood of european corn borer

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
عددی

Resistance to the first generation of European corn borer.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Resistant. No visible damage.
2
Partial Ristance. Little shot-hole lesions on several leaves
3
Partial Resistance. Several leaves with shot-hole lesions.
4
Intermediate response. Several leaves with shot-hole lesions and elongated lesions
5
Intermediate response. Several leaves with elongated lesions.
6
Susceptible. Several leaves with elongated lesions about one-inch
7
Mostly susceptible. Long lesions on half of the leaves
8
Mostly susceptible. Long lesions on two-thirds of the leaves
9
Mostly susceptible. Long lesions on most all leaves

Resistance to the second generation of European corn borer.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Resistant. No visible damage.
2
Partial Ristance. Little shot-hole lesions on several leaves
3
Partial Resistance. Several leaves with shot-hole lesions.
4
Intermediate response. Several leaves with shot-hole lesions and elongated lesions
5
Intermediate response. Several leaves with elongated lesions.
6
Susceptible. Several leaves with elongated lesions about one-inch
7
Mostly susceptible. Long lesions on half of the leaves
8
Mostly susceptible. Long lesions on two-thirds of the leaves
9
Mostly susceptible. Long lesions on most all leaves

Root damage from rootworm feeding

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1No feeding damage.
2Feeding scars - but no roots eaten off.
3One to several roots eaten off within 1-1/2 inches.
4One ring or node of roots completely destroyed.
5Two rings or nodes of roots completely destroyed.
6Three rings or nodes of roots completely destroyed.

Rootworm related plant lodging. Average percent of plants lodged more than 30 degrees from vertical.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
عددی

Rootworm related root size growth

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
LARGE ROOT SYSTEM
9
SMALL ROOT SYSTEM

Rootworm related secondary root growth

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
PROFUSE, THICK SECONDARY ROOTS
9
NO APPRECIABLE SECONDARY ROOTS

Spidermite rating

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Resistant
4
Intermediate
9
Susceptible

Tolerance to hppd inhibiting herbicides

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Tolerant
3
Less than completely tolerant
5
Intermediate tolerance
7
Less than completely susceptible
9
Susceptible

Tolerance to sulfonylurea herbicides which are acetolactate synthase inhibitors. Qualifier identifies specific herbicide from this group.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
Tolerant
9
Susceptible

Height of the plant from grounf level to the top of the tassle.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Visual rating of plant vigor

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
GOOD
9
POOR

A maturity rating based comparison to known materials.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Number of days from planting to when 50% of observed plants have shed pollen.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Number of days from planting to when silks of 50% of observed plants have emerged.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Growing degree days from planting to 50% anthesis in degrees celsius.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Growing degree days from planting to 50% anthesis in degrees farenheit.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Growing degree days from planting to 50% silking in degrees celsius.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Growing degree days from planting to 50% silking in degrees farenheit.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

The weight of 1000 kernels measured in grams, preferably with the weight adjusted to 10% moisture content.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Heterotic group accession belongs to for breeding purposes for hybrid production

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
NS(NS) Belongs to combining group that combines best with stiff stalk germplasm.
SS(SS) Belongs to stiff stalk combining group.

Locus pgd1 6-phosphogluconate dehydrogenase1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Pgd1-00.5Electrophoretic mobility allozyme Pgd1-.5.
Pgd1-01Electrophoretic mobility allozyme Pgd1-1.
Pgd1-01.5Electrophoretic mobility allozyme Pgd1-1.5.
Pgd1-01.8Electrophoretic mobility allozyme Pgd1-1.8.
Pgd1-02Electrophoretic mobility allozyme Pgd1-2.
Pgd1-03.8Electrophoretic mobility allozyme Pgd1-3.8.
Pgd1-05Electrophoretic mobility allozyme Pgd1-5.
Pgd1-08Electrophoretic mobility allozyme Pgd1-8.
Pgd1-nElectrophoretic mobility allozyme Pgd1-n. Null Allele.

Locus pgd2 6-phosphogluconate dehydrogenase2

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Pgd2-02.8Electrophoretic mobility allozyme Pgd2-02.8.
Pgd2-05Electrophoretic mobility allozyme Pgd2-05.
Pgd2-05.1Electrophoretic mobility allozyme Pgd2-05.1.
Pgd2-08Electrophoretic mobility allozyme Pgd2-08.
Pgd2-10Electrophoretic mobility allozyme Pgd2-10.
Pgd2-11Electrophoretic mobility allozyme Pgd2-11.

Locus acp1 acid phosphatase1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Acp1-0.1Electrophoretic mobility allozyme Acp1-0.1.
Acp1-1.8Electrophoretic mobility allozyme Acp1-1.8.
Acp1-2Electrophoretic mobility allozyme Acp1-2.
Acp1-2*Electrophoretic mobility allozyme Acp1-2*.
Acp1-3Electrophoretic mobility allozyme Acp1-3.
Acp1-3.5Electrophoretic mobility allozyme Acp1-3.5.
Acp1-3.8Electrophoretic mobility allozyme Acp1-3.8.
Acp1-4Electrophoretic mobility allozyme Acp1-4.
Acp1-5.5Electrophoretic mobility allozyme Acp1-5.5.
Acp1-6Electrophoretic mobility allozyme Acp1-6.
Acp1-6.2Electrophoretic mobility allozyme Acp1-6.2.
Acp1-nElectrophoretic mobility allozyme Acp1-n. Null Allele.

Locus adh1 alchohol dehydrogenase1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Adh1-2Electrophoretic mobility allozyme Adh1-2.
Adh1-3Electrophoretic mobility allozyme Adh1-3.
Adh1-4Electrophoretic mobility allozyme Adh1-4.
Adh1-4.3Electrophoretic mobility allozyme Adh1-4.3.
Adh1-5Electrophoretic mobility allozyme Adh1-5.
Adh1-6Electrophoretic mobility allozyme Adh1-6.
Adh1-nElectrophoretic mobility allozyme Adh1-n. Null Allele.

Locus glu1 beta glucosidase1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Glu1-00.2Electrophoretic mobility allozyme Glu1-.2.
Glu1-00.5Electrophoretic mobility allozyme Glu1-.5.
Glu1-01Electrophoretic mobility allozyme Glu1-1.
Glu1-01.2Electrophoretic mobility allozyme Glu1-1.2.
Glu1-02Electrophoretic mobility allozyme Glu1-2.
Glu1-02.5Electrophoretic mobility allozyme Glu1-2.5.
Glu1-03Electrophoretic mobility allozyme Glu1-3.
Glu1-03.2Electrophoretic mobility allozyme Glu1-3.2.
Glu1-03.5Electrophoretic mobility allozyme Glu1-3.5.
Glu1-04Electrophoretic mobility allozyme Glu1-4.
Glu1-04.5Electrophoretic mobility allozyme Glu1-4.5.
Glu1-05Electrophoretic mobility allozyme Glu1-5.
Glu1-06Electrophoretic mobility allozyme Glu1-6.
Glu1-07Electrophoretic mobility allozyme Glu1-7.
Glu1-07.2Electrophoretic mobility allozyme Glu1-7.2.
Glu1-07.5Electrophoretic mobility allozyme Glu1-7.5.
Glu1-07.8Electrophoretic mobility allozyme Glu1-7.8.
Glu1-08Electrophoretic mobility allozyme Glu1-8.
Glu1-09Electrophoretic mobility allozyme Glu1-9.
Glu1-10Electrophoretic mobility allozyme Glu1-10.
Glu1-10.5Electrophoretic mobility allozyme Glu1-10.5.
Glu1-11Electrophoretic mobility allozyme Glu1-11.
Glu1-12Electrophoretic mobility allozyme Glu1-12.
Glu1-13Electrophoretic mobility allozyme Glu1-13.
Glu1-13.5Electrophoretic mobility allozyme Glu1-13.5.
Glu1-14Electrophoretic mobility allozyme Glu1-14.
Glu1-15.5Electrophoretic mobility allozyme Glu1-15.5.
Glu1-16Electrophoretic mobility allozyme Glu1-16.
Glu1-nElectrophoretic mobility allozyme Glu1-n. Null Allele.

Locus cat3 catalase3

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Cat3-05Electrophoretic mobility allozyme Cat3-5.
Cat3-05.5Electrophoretic mobility allozyme Cat3-5.5.
Cat3-05.7Electrophoretic mobility allozyme Cat3-5.7.
Cat3-06Electrophoretic mobility allozyme Cat3-6.
Cat3-06.3Electrophoretic mobility allozyme Cat3-6.3.
Cat3-07Electrophoretic mobility allozyme Cat3-7.
Cat3-08Electrophoretic mobility allozyme Cat3-8.
Cat3-08.5Electrophoretic mobility allozyme Cat3-8.5.
Cat3-09Electrophoretic mobility allozyme Cat3-9.
Cat3-09.2Electrophoretic mobility allozyme Cat3-9.2.
Cat3-09.3Electrophoretic mobility allozyme Cat3-9.3.
Cat3-09.5Electrophoretic mobility allozyme Cat3-9.5.
Cat3-10Electrophoretic mobility allozyme Cat3-10.
Cat3-10.4Electrophoretic mobility allozyme Cat3-10.4.
Cat3-10.6Electrophoretic mobility allozyme Cat3-10.6.
Cat3-11.2Electrophoretic mobility allozyme Cat3-11.2.
Cat3-12Electrophoretic mobility allozyme Cat3-12.
Cat3-nElectrophoretic mobility allozyme Cat3-n. Null Allele.

Locus end1 endopeptidase1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Enp1-01Electrophoretic mobility allozyme Enp1-1.
Enp1-02Electrophoretic mobility allozyme Enp1-2.
Enp1-04Electrophoretic mobility allozyme Enp1-4.
Enp1-05Electrophoretic mobility allozyme Enp1-5.
Enp1-06Electrophoretic mobility allozyme Enp1-6.
Enp1-06.2Electrophoretic mobility allozyme Enp1-6.2.
Enp1-07Electrophoretic mobility allozyme Enp1-7.
Enp1-08Electrophoretic mobility allozyme Enp1-8.
Enp1-10Electrophoretic mobility allozyme Enp1-10.
Enp1-11Electrophoretic mobility allozyme Enp1-11.
Enp1-14Electrophoretic mobility allozyme Enp1-14.
Enp1-nElectrophoretic mobility allozyme Enp1-n. Null Allele.

Locus e8 esterase8

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
E8-2.5Electrophoretic mobility allozyme E8-2.5.
E8-3Electrophoretic mobility allozyme E8-3.
E8-4Electrophoretic mobility allozyme E8-4.
E8-5Electrophoretic mobility allozyme E8-5.
E8-5.5Electrophoretic mobility allozyme E8-5.5.
E8-5.8Electrophoretic mobility allozyme E8-5.8.
E8-6Electrophoretic mobility allozyme E8-6.
E8-7Electrophoretic mobility allozyme E8-7.
E8-8Electrophoretic mobility allozyme E8-8.
E8-nElectrophoretic mobility allozyme E8-n. Null Allele.

Locus got1 glutamate-oxaloacetic transaminase1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Got1-01Electrophoretic mobility allozyme Got1-1.
Got1-01.2Electrophoretic mobility allozyme Got1-1.2.
Got1-03.8Electrophoretic mobility allozyme Got1-3.8.
Got1-04Electrophoretic mobility allozyme Got1-4.
Got1-05Electrophoretic mobility allozyme Got1-5.
Got1-05.8Electrophoretic mobility allozyme Got1-5.8.
Got1-06Electrophoretic mobility allozyme Got1-6.
Got1-07.5Electrophoretic mobility allozyme Got1-7.5.
Got1-nElectrophoretic mobility allozyme Got1-n. Null Allele.

Locus got2 glutamate-oxaloacetic transaminase2

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Got2-02Electrophoretic mobility allozyme Got2-2.
Got2-04Electrophoretic mobility allozyme Got2-4.
Got2-05Electrophoretic mobility allozyme Got2-5.
Got2-06Electrophoretic mobility allozyme Got2-6.
Got2-10Electrophoretic mobility allozyme Got2-10.

Locus got3 glutamate-oxaloacetic transaminase3

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Got3-02Electrophoretic mobility allozyme Got3-2.
Got3-03Electrophoretic mobility allozyme Got3-3.
Got3-04Electrophoretic mobility allozyme Got3-4.
Got3-05Electrophoretic mobility allozyme Got3-5.
Got3-06Electrophoretic mobility allozyme Got3-6.
Got3-07Electrophoretic mobility allozyme Got3-7.
Got3-nElectrophoretic mobility allozyme Got3-n. Null Allele.

Locus idh1 isocitrate dehydrogenase1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Idh1-2Electrophoretic mobility allozyme Idh1-2.
Idh1-3Electrophoretic mobility allozyme Idh1-3.
Idh1-3.8Electrophoretic mobility allozyme Idh1-3.8.
Idh1-4Electrophoretic mobility allozyme Idh1-4.
Idh1-5Electrophoretic mobility allozyme Idh1-5.
Idh1-6Electrophoretic mobility allozyme Idh1-6.
Idh1-8Electrophoretic mobility allozyme Idh1-8.

Locus idh1 isocitrate dehydrogenase2

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Idh2-2Electrophoretic mobility allozyme Idh2-2.
Idh2-3.8Electrophoretic mobility allozyme Idh2-3.8.
Idh2-4Electrophoretic mobility allozyme Idh2-4.
Idh2-4.1Electrophoretic mobility allozyme Idh2-4.1.
Idh2-4.2Electrophoretic mobility allozyme Idh2-4.2.
Idh2-5Electrophoretic mobility allozyme Idh2-5.
Idh2-6Electrophoretic mobility allozyme Idh2-6.
Idh2-6NElectrophoretic mobility allozyme Idh2-6N.
Idh2-7Electrophoretic mobility allozyme Idh2-7.
Idh2-7.5Electrophoretic mobility allozyme Idh2-7.5.
Idh2-7.8Electrophoretic mobility allozyme Idh2-7.8.
Idh2-8Electrophoretic mobility allozyme Idh2-8.
Idh2-9Electrophoretic mobility allozyme Idh2-9.

Locus mdh1 malate dehydrogenase1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Mdh1-00.05Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-.05.
Mdh1-00.1Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-.1.
Mdh1-01Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-1.
Mdh1-02.8Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-2.8.
Mdh1-03.5Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-3.5.
Mdh1-03.8Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-3.8.
Mdh1-06Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-6.
Mdh1-06.4Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-6.4.
Mdh1-08Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-8
Mdh1-09.2Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-9.2
Mdh1-10.5Electrophoretic mobility allozyme Mdh1-10.5.
Mdh1-nElectrophoretic mobility allozyme Mdh1-n. Null Allele.

Locus mdh2 malate dehydrogenase2

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Mdh2-00.4Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-.4.
Mdh2-03Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-3.
Mdh2-03.5Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-3.5.
Mdh2-03.8Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-3.8.
Mdh2-05Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-5.
Mdh2-05.5Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-5.5.
Mdh2-05.6Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-5.6.
Mdh2-05.9Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-5.9.
Mdh2-05MElectrophoretic mobility allozyme Mdh2-5M.
Mdh2-06Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-6.
Mdh2-06.2Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-6.2.
Mdh2-07.6Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-7.6.
Mdh2-07.7Electrophoretic mobility allozyme Mdh2-7.7.

Locus mdh3 malate dehydrogenase3

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Mdh3-11.5Electrophoretic mobility allozyme Mdh3-11.5.
Mdh3-15.8Electrophoretic mobility allozyme Mdh3-15.8.
Mdh3-16Electrophoretic mobility allozyme Mdh3-16.
Mdh3-16.9Electrophoretic mobility allozyme Mdh3-16.9.
Mdh3-18Electrophoretic mobility allozyme Mdh3-18.
Mdh3-nElectrophoretic mobility allozyme Mdh3-n. Null Allele.

Locus mdh4 malate dehydrogenase4

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Mdh4-05.6Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-5.6.
Mdh4-08Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-8.
Mdh4-09Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-9.
Mdh4-10Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-10.
Mdh4-10.5Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-10.5.
Mdh4-10.7Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-10.7.
Mdh4-12Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-12.
Mdh4-12.Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-12..
Mdh4-12.5Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-12.5.
Mdh4-13.5Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-13.5.
Mdh4-14Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-14.
Mdh4-14.5Electrophoretic mobility allozyme Mdh4-14.5.
Mdh4-nElectrophoretic mobility allozyme Mdh4-n. Null Allele.

Locus mdh5 malate dehydrogenase5

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Mdh5-05.5Electrophoretic mobility allozyme Mdh5-5.5.
Mdh5-12Electrophoretic mobility allozyme Mdh5-12.
Mdh5-14.4Electrophoretic mobility allozyme Mdh5-14.4.
Mdh5-15Electrophoretic mobility allozyme Mdh5-15.
Mdh5-15.3Electrophoretic mobility allozyme Mdh5-15.3.
Mdh5-16Electrophoretic mobility allozyme Mdh5-16.
Mdh5-16.4Electrophoretic mobility allozyme Mdh5-16.4.
Mdh5-nElectrophoretic mobility allozyme Mdh5-n. Null Allele.

Locus mmm1 modifier of mitochondrial malate dehydrogenases1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
MmmElectrophoretic mobility allozyme Mmm.

Locus pgm1 phosphoglucomutase1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Pgm1-01Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-1.
Pgm1-03Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-3.
Pgm1-05Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-5.
Pgm1-06Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-6.
Pgm1-07Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-7.
Pgm1-09Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-9.
Pgm1-11.5Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-11.5.
Pgm1-15.9Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-15.9.
Pgm1-16Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-16.
Pgm1-16*Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-16*.
Pgm1-16.5Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-16.5.
Pgm1-17Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-17.
Pgm1-19Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-19.
Pgm1-21Electrophoretic mobility allozyme Pgm1-21.

Locus pgm1 phosphoglucomutase2

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Pgm2-00.45Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-.45.
Pgm2-00.5Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-.5.
Pgm2-01Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-1.
Pgm2-03Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-3.
Pgm2-04Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-4.
Pgm2-04.1Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-4.1.
Pgm2-06Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-6.
Pgm2-07.2Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-7.2.
Pgm2-07.3Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-7.3.
Pgm2-07.5Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-7.5.
Pgm2-08Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-8
Pgm2-12Electrophoretic mobility allozyme Pgm2-12.

ocus phi1 phosphohexose isomerase1

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Phi1-1Electrophoretic mobility allozyme Phi1-1.
Phi1-2Electrophoretic mobility allozyme Phi1-2.
Phi1-3Electrophoretic mobility allozyme Phi1-3.
Phi1-3.8Electrophoretic mobility allozyme Phi1-3.8.
Phi1-3.9Electrophoretic mobility allozyme Phi1-3.9.
Phi1-4Electrophoretic mobility allozyme Phi1-4.
Phi1-5Electrophoretic mobility allozyme Phi1-5.
Phi1-6Electrophoretic mobility allozyme Phi1-6.

p-phi024-CCT (SSR)

دسته‌بندی
شناساگر نشانگر مولکولی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
357Size (bp) 357.
360Size (bp) 360.
363Size (bp) 363.
366Size (bp) 366.
369Size (bp) 369.
372Size (bp) 372.
375Size (bp) 375.

Popping expansion, expansion volume = total popped volume (ml) / original sample weight (g)

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Days from planting to 50% flowering

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
days

Days from planting to harvesting

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
days

Days to tasselling

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Anthocyanin color of shealth

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Weak
2Strong
3Absent

Anthocyanin color of sheath in the middle of plant

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Absent
2Present

Angle between blade and stem

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Small (< 25 degree)
2Medium ( 25 - 75 degree)
3Large( >75 degree)

Attitude of blade on leaf above upper ear

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Strongly curved
2Curved
3Straight

Degree of zig zag

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Absent
2Present

Anthocyanin color of brace roots

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Absent
2Present

Anthocyanin colouration at base of glume

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Absent
2Present

Anthocyanin color of glumes excluding the base

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Absent
2Present

Anthocyanin coloration of anthers in the middle 3rd of main axis

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Absent
2Present

Density of spikelet in middle 3rd of main axis

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Dense
2Medium
3Lax

Angle between main and lateral branch

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Small (< 25 degree)
2Medium ( 25 - 75 degree)
3Large( >75 degree)

Attitude of lateral branch in lower third of tassel

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Strongly curved
2Curved
3Straight

Number of primary and lateral branches

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Anthocyanin color of silks

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Absent
2Present

Length of main axis above lowest side branch

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Length of main axis above upper side branch

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Plant length measured up to flag leaf

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Length of peduncle

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Width of blade (leaf of upper ear)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Husk Cover

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
VERY GOOD
5
POOR

فهرست