جزییات فهرست شناساگر

Descriptores para ñame (Dioscorea spp.)

2010

Lista de descriptores basada en los descriptores para ñame publicados por IPGRI e IITA (1997)

محصول
Yam
ناشر
نامشخص
نسخه
2010

Número de días entre la siembra y la emergencia del brote

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
días

Registrada 20 días después del brote

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Contados 20 días después del brote

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
días
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Verde
2Verde morado
3Verde marrón
4Marrón oscuro
5Morado
6Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر

Registrada 20 días después del brote

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Verde
2Verde con bordes morados
3Morado
4Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر

Observar cuando el tallo esta maduro (antes de la senescencia)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Enana
2Tipo arbusto
3Trepadora
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1<2m
22-10m
3>10 m

Promedio de 5 plantas

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Verde
2Verde morado
3Verde marrón
4Marrón oscuro
5Morado
6Otro (especificar)

Observado en el tallo maduro

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Registrar el número de ramas sobre la superficie

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Medido a 15 cm sobre la base de la planta

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Registrada a una altura de 1 m. Promedio de cinco plantas

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Registrado a una altura de 1 m

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1<1 mm
21 - 2 mm
3> 2 mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Verde
2Verde con bordes morados
3Morado
4Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Escasa
2Densa

En hojas jóvenes

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Temprano
2Tardío

Registrado 30 días después del brote

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Amarillento
2Verde claro
3Verde oscuro
4Verde morado
5Morado
6Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Verde
2Morado
3Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Todo verde con la base morada
2Todo verde con la junta de la hoja morada
3Todo verde, morado en ambas puntas
4Todo verde morado con base morada
5Todo verde morado con junta de la hoja morada
6Todo verde morado, ambas puntas moradas
7Verde
8Morado
9Verde marrón
10Marrón
11Marrón oscuro
12Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Haz
2Envés
3Ambos
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Alternadas
2Opuestas
3Alternadas en la base/opuestas más arriba
4Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Simple
2Compuesta
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Entero
2Serrado
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Lobulado poco profundo
2Lobulado profundo
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Amarillento
2Verde claro
3Verde oscuro
4Verde morado
5Morado
6Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Escasa
2Densa
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Escasa
2Densa
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Oval
2Cordiforme
3Cordiforme larga
4Cordiforme ancha
5Sagitiforme larga
6Sagitiforme ancha
7Hastada
8Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Obtuso
2Agudo
3Emarginado
4Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Poca
2Mucha
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Tercio superior
2Medio
3Tercio inferior
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1≤5 cm
26 - 9 cm
3≥10 cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Escasa
2Densa
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Todo verde con la base morada
2Todo verde con la junta de la hoja morada
3Todo verde, morado en ambas puntas
4Todo verde morado con base morada
5Todo verde morado con junta de la hoja morada
6Todo verde morado, ambas puntas moradas
7Verde
8Morado
9Verde marrón
10Marrón
11Marrón oscuro
12Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Escasa
2Densa
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Sin floración
1Floración en algunos años
2Floración todos los años
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Tubérculo
2Rizoma
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Hasta seis meses
27 a 8 meses
39 a 10 meses

فهرست