جزییات فهرست شناساگر

Descriptors for evaluating starch quality traits in cassava

1.0
محصول
Cassava
ناشر
نامشخص
نسخه
1.0

Root dry matter content

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Cyanide content in the root

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mPa s
دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
تاریخ