جزییات فهرست شناساگر

Descriptores para Sapotaceae

2018.1

Lista de descriptores basada en Morera (1987)

محصول
Sapotaceas
ناشر
نامشخص
نقل قول کتاب‌شناختی

Morera, M. Lista de características a usar en evaluación de frutales. Turrialba, Costa Rica: CATIE, 1987. 3p. (mimeografiado).

نسخه
2018.1

Medida en metros

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
m

Medida en metros

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
m

Medida en centímetros a una altura de 1.5 metros de la superficie del suelo

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Medida en centímetros

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Promedio de 10 hojas, medido en centímetros

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Promedio de 10 hojas, medido en centímetros

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Promedio de 10 pecíolos medido en centímetros

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Promedio de 10 frutos medido en gramos

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
gr

Promedio de 10 frutos medido en centímetros

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Promedio de 10 frutos medido en centímetros

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Promedio de 10 frutos medido en milímetros

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Promedio de 10 frutos medido en centímetros

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

Promedio de 10 frutos medido en gramos

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
gr
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی