جزییات فهرست شناساگر

World Vegetable Center GRSU characterization record sheet for Glycine spp. (soybean).

1.0

In WorldVeg we use the IBPGR descriptors for soyabean published in 1984 (https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/72944). Individual descriptors are modified to better match the needs and conditions of WorldVeg.

محصول
Soybean
ناشر
World Vegetable Center
نقل قول کتاب‌شناختی

WorldVeg GRSU Characterization Record Sheet for Glycine spp. (soybean). 2015. World Vegetable Center

نسخه
1.0
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد

recorded at the time when the primary leaves are expanded

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Green
2Purple
999Mixture
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Determinate
5Semi-determinate
7Indeterminate
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
13
54-6
77 or more

recorded with length (cm) x width (cm)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Small (70 cm2 or less)
5Medium (71 to 149 cm2)
7Large (150 cm2 and more)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Narrow (1/w 2.2 or more) = ‘lanceolate’
5Intermediate (1/w 1.9.2.1)
7Broad (1/W 1.8 or less) = ‘ovate’
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
3Sparse
5Semi- sparse
7Normal
9Dense
999Mixture
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Grey
2Light brown
3Brown = ‘tawny’
999Mixture
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Erect
2Semi-appressed
3Appressed
4Curly
5Retrorse tip

actual measurement in cm as mean of 20 randomly selected plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

actual measurement in cm as mean of 20 randomly selected plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm

mean of 20 randomly selected plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

scored from leaning angle and lodging area (see table 1)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0None
3Slight
5Moderate
7Severe
9Very severe

number of days from planting to 50% of plants with at least one open flower

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3White
5Purple throat
7Purple
999Mixture
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Tan
5Brown
7Black
999Mixture

mean of 20 randomly selected plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

mean of 20 randomly selected plants

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

estimated percent of pod splitting and seed shattering at a comparable time after maturity

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1No shattering
2Slight shattering
5Medium shattering
7Shattering
9Highly shattering

actual percent

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
percentage
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Yellowish white
2Yellow
3Green
4Light brown
5Brown
6Grey
7Imperfect black (black shading to buff)
8Black
9Other (specify)
999Mixture
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Light hilum
2Dark hilum
3Saddle
4Striped
999Mixture
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Yellow
2Buff
3Brown
4Green
5Grey
6Imperfect black (= black with buff outer ring)
7Black
8Other (specify)
999Mixture
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
3Shiny
5Intermediate
7Dull
9Heavy bloom
999Mixture

measure in gm

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
gm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Yellow
2Green

percent on dry seed weight basis

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
percentage

percent on dry seed weight basis

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
percentage