جزییات فهرست شناساگر

IITA Soybean morphological characterization

1.0

IITA Soybean characterization

محصول
Soybean
ناشر
IPGRI
نسخه
1.0
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Yellow
2Green
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1White
2Yellow
3Red
4Purple
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Yellow
2Buff
3Brown
4Green
5Grey
6imperfect Black
7Black
8OthersSpecify
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Green
2Purple
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7

Legend:

3
3 leaflets
5
4-6 Leaflets
7
7 or more
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7

Legend:

3
Narrow Lanceolate
5
Intermediate
7
Broad ovate
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

0
None
3
Slight
5
moderate
7
severe
9
very severe
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7

Legend:

3
Brown
5
Tan
7
Black
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
+Present
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
+Present
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Grey
2Light Brown
3BrownTawny
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Sparse
5
Semi-Sparse
7
Normal
9
Dense
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Errect
2semi-Appressed
3Appressed
4Curly
5Retrorse-tip
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Yellowish White
2Yellow
3Green
4Buff
5Reddish Brown
6Grey
7Imperfect BlackBlack shading to buff
8Black
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Light Hilum
2Dark Hilum
3Saddle
4Striped
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Shiny
5
intermediate
7
Dull
9
Heavy Bloom
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
5
6
7

Legend:

3
Poor
5
Medium
7
Good
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7

Legend:

3
Poor
5
Medium
7
Vigorous
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
No Shattering
2
Slight Shattering
5
Medium Shattering
7
Shattering
9
Highly shattering
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
3
4
5
6
7

Legend:

3
Determinate
7
Indeterminate
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Absent
+Present
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
g