جزییات فهرست شناساگر

Descriptores para tomate

2009

Lista de descriptores basada en la publicación Descriptores para el tomate (Lycopersicon spp.) (IPGRI, 1996)

محصول
Tomato
ناشر
نامشخص
نسخه
2009
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Verde
21/4 morado desde la base
31/2 morado
4Morado
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Baja
2Intermedia
3Alta
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Enano
2Semideterminado
3Determinado
4Indeterminado
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Escasa
2Intermedia
3Densa
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Corta
2Intermedia
3Larga
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Escasa
2Densa
3Intermedia
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Semierecta
2Horizontal
3Inclinada (colgante)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Enana
2Tipo hoja de papa
3Estándar
4Peruvianum
5Pimpinellifollium
6Hirsutum
7Otra (especifique)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Generalmente uníparo (flores solitarias por rama)
2Ambos (parcialmente 1 y 3)
3Generalmente multíparo (varias flores como un racimo)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Blanco
2Anaranjado
3Amarillo
4Otro
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Blanco verduzco
2Verde claro
3Verde
4Verde oscuro
5Verde muy oscuro
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Ausente
2Leve
3Intermedia
4Fuerte
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Escasa
2Intermedia
3Densa
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Achatado
2Ligeramente achatado
3Redondeado
4Redondo-alargado
5Cordiforme
6Cilíndrico
7Piriforme
8Elipsoide
9Otro (especifique)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Achatado
2Ligeramente achatado
3Redondeado
4Redondo-alargado
5Cordiforme
6Cilíndrico
7Piriforme
8Elipsoide
9Otro (especifique)

Observado en la madurez

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Muy pequeño (menos de 3 cm)
2Pequeño (3 - 5 cm)
3Intermedio (5,1 - 8 cm)
4Grande (8,1 - 10 cm)
5Muy grande (mayor a 10 cm)

En la planta

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Poca
2Intermedia
3Mucha
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
g
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Verde
2Amarillo
3Naranja
4Rosado
5Rojo
6Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Fácil (leve)
2Intermedia
3Persistente
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Fácil (leve)
2Intermedia
3Persistente
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Aplanada
2Ligeramente hundida
3Moderadamente hundida
4Muy hundida
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
بله/خیر
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Incolora
2Amarilla
3Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Verde
2Amarilla
3Naranja
4Rosado
5Rojo
6Otro (especifique)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Poca
2Intermedia
3Mucha

Corazón

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Verde
2Blanco
3Claro
4Intermedio
5Oscuro
6Otro (especificar)
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Redonda
2Angular
3Irregular

Corazón (cm)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Punteado
2Lineal
3Estrellado
4Irregular
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Indentada
2Aplanada
3Puntiaguda
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Abierta
2Cerrada
3Ambas

Se registra 10 días después de la cosecha apretando la parte más ancha

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Débil
2Intermedia
3Firme
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
d
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
d

Por inflorecencia

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Globular
2Ovada
3Triangular con la base puntiaguda
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
g
دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Amarillo claro
2Amarillo oscuro
3Gris
4Marrón
5Marrón oscuro