نمایه کشور: تونس

تونس

کشور:

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: TUN, ISO-3166 2-alpha: TN
تونس یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

3,166 رکورد در مؤسسات این کشور