کد ISO-3166 CHN

China
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: CHN, ISO-3166 2-alpha: CN
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Glycine max
Sorghum bicolor
سایر
۲۳٬۰۱۵