کد ISO-3166 FJI

Fiji
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: FJI, ISO-3166 2-alpha: FJ
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Colocasia esculenta
Oryza sativa
Dioscorea alata
Artocarpus altilis
Manihot esculenta
سایر
252
ارائه‌دهندگان داده Genesys
2,158 افزونه در 1 موسسه