کد ISO-3166 IDN

Indonesia
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: IDN, ISO-3166 2-alpha: ID
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Glycine max
Arachis hypogaea
Ipomoea batatas
Manihot esculenta
سایر
۴٬۷۷۰
35 موسسه ثبت شده در WIEWS