کد ISO-3166 JOR

Jordan
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: JOR, ISO-3166 2-alpha: JO
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum turgidum
Hordeum vulgare
Lens culinaris
Triticum dicoccoides
Hordeum spontaneum
سایر
۸٬۵۹۸
ارائه‌دهندگان داده Genesys
4,829 افزونه در 1 موسسه