کد ISO-3166 LBN

Lebanon
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: LBN, ISO-3166 2-alpha: LB
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum urartu
Sorghum bicolor
Triticum turgidum
Lens culinaris
Hordeum vulgare
سایر
۵٬۵۳۱
ارائه‌دهندگان داده Genesys
156,929 افزونه در 1 موسسه