کد ISO-3166 THA

Thailand
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: THA, ISO-3166 2-alpha: TH
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Oryza sativa
Vigna radiata
Solanum melongena
Capsicum annuum
Glycine max
سایر
۶٬۲۶۵
80 موسسه ثبت شده در WIEWS