کد ISO-3166 UKR

Ukraine
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: UKR, ISO-3166 2-alpha: UA
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Panicum miliaceum
Triticum aestivum
Phaseolus vulgaris
Triticum triticum aestivum
سایر
۳۶٬۴۵۵
ارائه‌دهندگان داده Genesys
94,039 افزونه در 60 موسسه
4 افزونه