جزییات موسسه

Banco Activo de Germoplasma de Trigo y Soja
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳۲٫۷۲۰۲
طول جغرافیایی
‎−۶۲٫۱۰۶۵