جزییات موسسه

Armenian Botanical Society
کد موسسه
نوع
Non-Governmental
کشور
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Aegilops
Hordeum
Medicago
Secale
Vicia
سایر
۵۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Secale vavilovii
Medicago sativa
Aegilops tauschii
Sorghum halepense
Hordeum brevisubulatum
سایر
۹۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۳۰ دسامبر ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 145 عبارت است از 3.25. نمره کمینه 3.15 و نمره بیشینه 3.65 است.