جزییات موسسه

Laboratory of Plants Gene Pool and Breeding
کد موسسه
ARM035
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.19076
طول جغرافیایی
44.52545
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
forages
carrot
lettuce
سایر
40
نامشخص
1,660
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
jointed goat grass
455
wheat
308
taush
194
barley
178
vetch
160
سایر
970
نامشخص
48
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Aegilops
Triticum
Hordeum
Vicia
Lathyrus
سایر
459
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Aegilops cylindrica
Aegilops triuncialis
Aegilops tauschii
Triticum aestivum
Hordeum spontaneum
سایر
1,167
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,313 عبارت است از 5.48. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 7.10 است.