جزییات موسسه

Laboratory of Plants Gene Pool and Breeding
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۱۹۰۷۶
طول جغرافیایی
۴۴٫۵۲۵۴۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
forages
rye
carrot
سایر
۵۷
نامشخص
۱٬۶۳۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
jointed goat grass
۴۵۵
wheat
۳۰۸
barley
۱۷۸
vetch
۱۶۰
barb goat-grass
۱۳۵
سایر
۱٬۰۲۹
نامشخص
۴۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Aegilops
Triticum
Hordeum
Vicia
Lathyrus
سایر
۴۵۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Aegilops cylindrica
Aegilops triuncialis
Aegilops tauschii
Triticum aestivum
Hordeum spontaneum
سایر
۱٬۱۶۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,313 عبارت است از 5.48. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 7.10 است.