جزییات موسسه

Arche Noah Association
کد موسسه
AUT046
نوع
Non-Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.52
طول جغرافیایی
15.62
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Brassica
Lactuca
Triticum
Pisum
سایر
591
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Lactuca sativa
Brassica oleracea
Pisum sativum
Solanum lycopersicum
سایر
664
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
600
450
300
150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,243 عبارت است از 3.54. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 4.55 است.