جزییات موسسه

INBO, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Geraardsbergen (Research Institute for Nature and Forest)
کد موسسه
BEL010
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50.762692
طول جغرافیایی
3.878327
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wild apple
55
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus sylvestris
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 February 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
70
52.5
35
17.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 55 عبارت است از 2.80. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 2.80 است.