جزییات موسسه

CRA-W, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département de Biotechnologie (Walloon Centre of Agricultural Research, Dept of Biotechnology)
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰٫۳۹
طول جغرافیایی
۴٫۴۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sweet cherry
۲۲۶
cherry spp
۱۲۱
sour cherry
۲۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus avium
Prunus serrulata
Prunus cerasus
Prunus incisa
Prunus subhirtella
سایر
۵۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 370 عبارت است از 6.75. نمره کمینه 4.25 و نمره بیشینه 8.50 است.