جزییات موسسه

ILVO - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Institute for Agricultural and Fisheries Research)
کد موسسه
BEL094
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
51
طول جغرافیایی
3.45
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
azalea
332
rhododendron
278
perennial ryegrass
98
forrage turnip
45
leek
44
سایر
183
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Rhododendron
Lolium
Brassica
Allium
Beta
سایر
104
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Rhododendron simsii
Rhododendron obtusum
Lolium perenne
Brassica rapa
Allium porrum
سایر
302
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
800
600
400
200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 980 عبارت است از 3.61. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 7.10 است.