جزییات موسسه

Institute of Rose and Essential-oil Plants, Ministry of Agriculture
کد موسسه
BGR005
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
42.62
طول جغرافیایی
25.4
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
oregano
8
cummin
3
dill
2
basil
1
mustard
1
سایر
1
نامشخص
548
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Thymus
Achillea
Angelica
Tanacetum
Foeniculum
سایر
473
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Foeniculum vulgare
Angelica archangelica
Origanum vulgare
Astragalus glycyphyllos
Coriandrum sativum
سایر
521
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
600
450
300
150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 564 عبارت است از 3.60. نمره کمینه 2.35 و نمره بیشینه 5.25 است.