جزییات موسسه

Embrapa Algodão
کد موسسه
BRA007
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-7.15
طول جغرافیایی
-35.5
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Algodao
1,430
Algodao-moco
863
Gergelim
852
Mamona
648
Não informado
281
سایر
297
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Gossypium
Sesamum
Ricinus
Arachis
Jatropha
سایر
86
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Gossypium barbadense
Gossypium hirsutum
Sesamum indicum
Ricinus communis
Arachis hypogaea
سایر
297
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 October 2019
12 April 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
3000
2250
1500
750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,371 عبارت است از 4.15. نمره کمینه 2.45 و نمره بیشینه 6.10 است.