جزییات موسسه

Embrapa Agroindústria Tropical
کد موسسه
BRA146
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-4.1
طول جغرافیایی
-38.27
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Caju
617
Pilosocereus
107
Hippeastrum
54
Cereus
45
Melocactus
42
سایر
160
نامشخص
2
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Anacardium
Pilosocereus
Hippeastrum
Cereus
Melocactus
سایر
116
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Anacardium occidentale
Pilosocereus gounellei
Cereus jamacaru
Hippeastrum sp.
Pilosocereus chrysostele
سایر
306
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
4 October 2019
11 April 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
800
600
400
200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,027 عبارت است از 3.51. نمره کمینه 2.25 و نمره بیشینه 4.10 است.