جزییات موسسه

Kantonale Zentralstelle für Weinbau
کد موسسه
CHE109
نوع
Regional
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
47.23
طول جغرافیایی
9.5
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grape vine
1,370
fox grape
62
amur- grape
9
riverbank grape
5
نامشخص
114
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Vitis interspecific crossing
Vitis labrusca
Vitis amurensis
Vitis riparia
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 January 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1200
900
600
300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,560 عبارت است از 3.47. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 3.70 است.