جزییات موسسه

Kantonale Zentralstelle für Weinbau
کد موسسه
نوع
Regional
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۷٫۲۳
طول جغرافیایی
۹٫۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grape vine
۱٬۳۷۰
fox grape
۶۲
amur- grape
۹
riverbank grape
۵
نامشخص
۱۱۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis vinifera
Vitis interspecific crossing
Vitis labrusca
Vitis amurensis
Vitis riparia
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,560 عبارت است از 3.47. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 3.70 است.