جزییات موسسه

Institute of Botany AS CR, incl. Botanical Garden
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۰
طول جغرافیایی
۱۴٫۵۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
white peony
۱۳
moutan peony
۷
cottage peony
۲
common peony
۱
common yellow day
۱
سایر
۴
نامشخص
۵۵۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Iris
Hemerocallis
Paeonia
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Iris hybr.
Hemerocallis spp.
Paeonia lactiflora
Paeonia hybr.
Paeonia suffruticosa
سایر
۱۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 583 عبارت است از 4.89. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 6.60 است.