جزییات موسسه

Institute of Botany AS CR, incl. Botanical Garden
کد موسسه
CZE042
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
50
طول جغرافیایی
14.55
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
iris
468
day-lily
48
white peony
13
peony
12
moutan peony
5
سایر
8
نامشخص
14
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Iris
Hemerocallis
Paeonia
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Iris hybr.
Hemerocallis spp.
Paeonia lactiflora
Paeonia hybr.
Paeonia suffruticosa
سایر
12
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 February 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 568 عبارت است از 5.30. نمره کمینه 4.05 و نمره بیشینه 7.05 است.