جزییات موسسه

Faculty of Horticulture, Mendel Agricultural and Forestry University
کد موسسه
CZE050
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.48
طول جغرافیایی
16.48
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Tibetan apricot
387
peach
292
vine
228
China-aster
122
milfoil
52
سایر
429
نامشخص
24
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Vitis
Callistephus
Achillea
Cydonia
سایر
338
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus armeniaca
Prunus persica
Vitis hybr.
Callistephus chinensis
Cydonia oblonga
سایر
437
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
23 February 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
900
675
450
225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,534 عبارت است از 5.01. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 8.20 است.