جزییات موسسه

Gene bank - Vegetables and special crops
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۷۵
طول جغرافیایی
۱۷٫۲۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
garlic
۳۲۹
common garlic
۲۸۹
calamus
۲۸
wild marjoram
۱۰
peppermint
۶
سایر
۳۷
نامشخص
۱۳۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Allium
Acorus
Mentha
Origanum
Helianthus
سایر
۱۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Allium sativum
Allium hierochuntinum
Acorus calamus
Origanum vulgare
Mentha spicata
سایر
۴۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 837 عبارت است از 5.32. نمره کمینه 3.65 و نمره بیشینه 8.80 است.