جزییات موسسه

Gene bank - Vegetables and special crops
کد موسسه
CZE061
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.75
طول جغرافیایی
17.25
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
garlic
337
common garlic
293
caraway
140
onion
132
basil
62
سایر
805
نامشخص
30
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Allium
Carum
Salvia
Ocimum
Origanum
سایر
694
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Allium sativum
Carum carvi
Allium hierochuntinum
Ocimum basilicum
Origanum vulgare
سایر
783
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
23 February 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
800
600
400
200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,799 عبارت است از 5.57. نمره کمینه 3.30 و نمره بیشینه 8.80 است.