جزییات موسسه

OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station
کد موسسه
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۴۶
طول جغرافیایی
۱۸٫۰۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
miscanthus
۲۹
reed canary grass
۱۰
switch grass
۸
tufted hair grass
۶
moor grass
۵
سایر
۴۹
نامشخص
۵۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Miscanthus
Festuca
Carex
Molinia
Phalaris
سایر
۶۲
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Miscanthus sinensis
Festuca cinerea
Phalaris arundinacea
Panicum virgatum
Pennisetum alopecuroides
سایر
۹۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 158 عبارت است از 4.59. نمره کمینه 3.65 و نمره بیشینه 8.10 است.