جزییات موسسه

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
www.dsv-saaten.de
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۴۱
طول جغرافیایی
۸٫۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
نامشخص
۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
summer rape
۳
winter rape
۳
winter soft wheat
۳
winter wheat
۳
winter barley
۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Triticum
Hordeum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica napus
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 14 عبارت است از 5.05. نمره کمینه 5.05 و نمره بیشینه 5.05 است.