جزییات موسسه

KWS SAAT AG
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
www.kws.de
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۴۹
طول جغرافیایی
۹٫۵۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sugar beet
۱۱
mays
۶
winter rape
۵
summer rape
۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Beta
Brassica
Zea
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Beta vulgaris
Brassica napus
Zea mays
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 25 عبارت است از 5.24. نمره کمینه 5.00 و نمره بیشینه 5.50 است.