جزییات موسسه

Botanical Garden Berlin-Dahlem
کد موسسه
DEU022
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.45617
طول جغرافیایی
13.30634
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
gew
132
sand
34
wiesen
33
echtes johanniskraut
24
wei
21
سایر
702
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Artemisia
Plantago
Hypericum
Trifolium
Achillea
سایر
826
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hypericum perforatum
Eupatorium cannabinum
Geum urbanum
Tanacetum vulgare
Dianthus carthusianorum
سایر
851
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1300
975
650
325
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 946 عبارت است از 7.50. نمره کمینه 7.50 و نمره بیشینه 7.50 است.