جزییات موسسه

Botanical Garden Berlin-Dahlem
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۴۵۶۱۷
طول جغرافیایی
۱۳٫۳۰۶۳۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
gew
۱۳۲
sand
۳۴
wiesen
۳۳
echtes johanniskraut
۲۲
wei
۲۱
سایر
۷۰۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Artemisia
Plantago
Hypericum
Trifolium
Achillea
سایر
۸۳۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hypericum perforatum
Eupatorium cannabinum
Tanacetum vulgare
Geum urbanum
Heracleum sphondylium
سایر
۸۶۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 946 عبارت است از 7.50. نمره کمینه 7.50 و نمره بیشینه 7.50 است.