جزییات موسسه

Saatzucht Streng GmbH & Co. KG
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
www.aspachhof.de
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
نامشخص
۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
summer barley
۵
winter wheat
۳
winter barley
۲
winter triticale
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Triticum
Triticosecale
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Triticosecale sp.
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 11 عبارت است از 4.97. نمره کمینه 4.20 و نمره بیشینه 5.05 است.