جزییات موسسه

W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co.
کد موسسه
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
نامشخص
۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
summer rape
۱
winter barley
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Hordeum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica napus
Hordeum vulgare
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 Setembro 2020
26 Setembro 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2 عبارت است از 5.05. نمره کمینه 5.05 و نمره بیشینه 5.05 است.