جزییات موسسه

Federal Research Centre for Cultivated Plants - Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۵۵
طول جغرافیایی
۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wine grape
۱٬۹۲۲
table grape
۳۳۳
rootstock
۱۲۶
wild grape
۸۵
raisin grape
۲
نامشخص
۴۴۲
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis Intergeneric Crossing
Ampelopsis
Parthenocissus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vitis interspecific crossing
Vitis vinifera
Vitis riparia
Vitis Intergeneric Crossing sp.
Vitis longii
سایر
۹۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ سپتامبر ۲۰۲۰
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,910 عبارت است از 6.01. نمره کمینه 2.95 و نمره بیشینه 8.35 است.