جزییات موسسه

Federal Research Centre for Cultivated Plants - Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof
کد موسسه
DEU098
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
49.55
طول جغرافیایی
8
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wine grape
1,826
table grape
326
rootstock
116
wild grape
7
raisin grape
4
نامشخص
517
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Interspecific Crossing
Vitis
Intergeneric Crossing
Ampelopsis
Muscadinia
سایر
1
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Interspecific Crossing sp.
Vitis vinifera
Vitis riparia
Vitis longii
Vitis rupestris
سایر
99
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1000
750
500
250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,796 عبارت است از 5.49. نمره کمینه 2.10 و نمره بیشینه 8.35 است.