جزییات موسسه

Federal Research Centre for Cultivated Plants - Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۵۵
طول جغرافیایی
۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wine grape
۱٬۸۲۵
table grape
۳۲۷
rootstock
۱۱۶
wild grape
۷
raisin grape
۳
نامشخص
۵۱۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Interspecific Crossing
Intergeneric Crossing
Ampelopsis
Muscadinia
سایر
۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Interspecific Crossing sp.
Vitis vinifera
Vitis riparia
Vitis longii
Vitis rupestris
سایر
۹۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,796 عبارت است از 5.59. نمره کمینه 2.10 و نمره بیشینه 8.35 است.