جزییات موسسه

Federal Plant Variety Office (Bundessortenamt)
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۲۳
طول جغرافیایی
۹٫۴۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Sommeraster
۳۱
Nelke
۱۷
Duft
۱۳
Gartenstiefm
۱۰
Goldlack
۹
سایر
۹۲
نامشخص
۱۰٬۵۷۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Rhododendron
Callistephus
Dianthus
Lathyrus
Viola
سایر
۹۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Rhododendron sp.
Rhododendron degronianum
Callistephus chinensis
Dianthus caryophyllus
Rhododendron fortunei
سایر
۱٬۰۳۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 10,745 عبارت است از 2.46. نمره کمینه 2.00 و نمره بیشینه 6.75 است.