جزییات موسسه

Genebank, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research
کد موسسه
DEU146
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
51.82599
طول جغرافیایی
11.27803
محصولات دارای بیشترین نماینده
sunflower
fababean
نامشخص
130,047
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sunflower
2
fababean
1
نامشخص
130,047
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Phaseolus
Pisum
Vicia
سایر
59,437
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Triticum sp.
Phaseolus vulgaris
Hordeum sp.
سایر
76,024
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
30000
22500
15000
7500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 130,050 عبارت است از 6.33. نمره کمینه 2.00 و نمره بیشینه 9.15 است.